Select Page

AlIfonso I o Batallero

Una vida espata en mano

? c. 1073 – Poleñino, 1134

Cuan yera nino, Alifonso no sabeba que iba a estar rei. O suyo pai, Sancho Ramírez, yera rei d’Aragón y Pamplona, pero él teneba cuantos chirmans mayors que iban a estar qui eredasen os suyos titols y as suyas tierras. Alifonso yera fillo d’a segunda muller d’o monarca, una noble d’orichen franzés clamada Felizia de Roucy.

Entre que a corte aragonesa feba a suya vida en Chaca, ziudat que s’eba alzau como capital d’o reino grazias a un avantalloso conchunto de leis que atrayeba a nuevos pobladors, o nombrau Fuero de Chaca, y an s’eba prenzipiau a construyir una monumental seu, Alifonso estió educau en l’apartau monesterio de Ziresa. Un noble, Lope Garcés, y un eclesiastico, o bispe Esteban, s’encargoron que aprendese tot o que amenestaba ta convertir-se en un autentico siñor feudal, no nomás en o terreno d’as armas sino tamién en o d’as letras.

En morir un d’os suyos chirmans grans, Fernando, Alifonso eredó as suyas fayenas y cuan feneixió o suyo pai se convirtió en perfeuto aduyán d’o nuevo rei, o suyo tamién chirmán Pietro I. Partizipó en a baralla d’Alcoraz en 1096, un trunfo que permitió a conquiesta cristiana de Uesca, y aduyó a o Cid en as suyas luitas contra os musulmans valenzianos.

En 1104 feneixió tamién, de forma inasperada, agún choven y sin de fillos vivos, o suyo chirmán Pietro y el pasó a estar o nuevo monarca, bella cosa que en a infanzia ni se plantiaba. Ya en o trono, continó a espansión d’o reino d’Aragón ta o sur. Venzió a los musulmans d’a taifa de Zaragoza en diferens enfrontinazos. Conquirió Exeya, Tauste y Sadaba, y menazó a capital de l’Ebro.

En ixe momento teneba más de trenta años y agún no s’eba casau. Conveniba, pus, mirar una muller como unica soluzión ta que continase o suyo linache ya que o suyo chirmán chicot, Remiro, eba ingresau en un convento. A eslechida, a la fin, estió a filla d’Alifonso VI de Castiella, Urraca, vidua y con un fillo. A Alifonso le intresaba una alianza con os castellans que le permitise luitar contra os musulmans sin preocupar-se de tan poderoso competidor.

Urraca yera a ereua a o trono castellano dimpués que o suyo unico chirmán Sancho morise a mans d’os almoravides en a batalla d’Uclés . En os alcuerdos matrimonials s’establió que si a parella teneba bel ereu, iste sería o rei tanto d’Aragón como de Castiella. Manimenos, ixo no cuacó a parte d’a nobleza castellana, por o que s’inizió una cruel guerra zivil. Os esposos, amás, no se levaban bien. Asinas que, dimpués d’uns años de frontinazos, o matrimonio finalmén se desfazió y Alifonso tornó ta Aragón.

A suya prenzipal obsesión estió alavez a conquiesta Zaragoza, gubernada por os almoravides dezaga d’a fin d’o reino taifa. Y enta allí s’endrezó con o suyo exerzito y l’aduya de Gastón de Bearn, un noble plegau dillá d’os Pirineus que eba partizipau en a primera Cruzata, que nomás uns años dinantes eba conqueriu Tierra Santa.

Dimpués de nueu meses d’asedio, en aviento de 1118 a ziudat se rendió. A os musulmans que querioron se les permitió partir con totas as suyas pertenenzias y a os que prefirioron quedar-se-ne se les asentó en un barrio difuera d’o rezinto amurallau y podioron continar vivindo con as suyas leis, os suyos costumbres y a suya relichión. A rendizión de Zaragoza propizió que atras ziudaz islamicas cayesen luego en manos cristianas: Tudela, Tarazona, Borxa, Epila, Calatayud, Daroca… Tot o dominio de l’antiga taifa de Zaragoza se vinió abaixo como un castiello de naipes y Alifonso I multiplicó por muito a estensión d’o chicot reino d’Aragón que eba eredau. Envalentonau por ixas victorias, endrezó una espedizión de castigo ta o sur peninsular d’a cuala tornó cargau d’un gran botín, prisioners y pobladors ta las suyas nuevas posesions.

En 1130 trescruzó os Pirineus, por a suya parte zentral, ta pazificar un territorio que le debeba vasallache. Os almoravides aproveitoron a suya ausenzia ta enfrontinar-se a Gastón de Bearn y a o bispe Esteban, o suyo antigo prezeutor, que murioron en os combates. Alifonso I abió de tornar a tota prisa y se disposó a reforzar as suyas buegas. Conquirió Mequinenza y, en 1134, sitió a ziudat de Fraga. En un ataque sorpresa de tropas prozedens de Valenzia o famoso Batallador, venzedor en mil combates, estió grieumén feriu y feneixió poco dimpués sin un ereu, pus no s’eba tornau a casar.

En o suyo más que chocán testamento, dixó o suyo reino en erenzio a las ordens militars d’o Espital, o Santo Sepulcro y o Temple, que eban surtiu en Tierra Santa entre a primera Cruzata. Él, que se consideraba un guerrero de Dios, siempre eba teniu o deseyo de liberar os Santos Lugars d’o dominio musulmán, anque no tenió ocasión de fer-lo.

Os nobles d’Aragón se negoron a que ixe testamento prosperase y negoziar con as ordens militars a suya renunzia a truca de tierras y compensazions economicas. Quitoron d’o convento a Remiro, o chirmán chicot d’Alifonso, y le dioron a corona. Pamplona s’independizó y Remiro azeutó reinar en Aragón, pero nomás dica tener un ereu. Asinas que se casó y cuan naixió a chicota Petronila se tornó ta o convento. En complir os catorze años, Petronila contrayió matrimonio con o conde de Barzelona Ramón Berenguer IV. O suyo futuro fillo, Alifonso II, eredaría toz dos dominios, quedando asinas unificaus o reino d’Aragón y o condau de Barzelona en a clamada Corona d’Aragón.

Referenzias

  • José María Lacarra (1978): Alfonso el Batallador: Zaragoza, Guara.

  • Juan F. Utrilla (1999): El nacimiento de Aragón. Zaragoza: CAI 100.

  • José Ángel Lema Pueyo (2008): Alfonso I el Batallador, rey de Aragón y Pamplona (1104-1134). Gijón: Trea.

Autividaz didauticas

Os reis d’Aragón

Arbol chenealochico d’Alifonso I

Observa l’arbol chenealochico d’Alifonso I. Mira un feito destacau d’o reinau de cadagún d’os reis d’Aragón. Por eixemplo, qué ziudaz conquieren, qué batallas ganan, dó sitúan a capital d’o reino, etz. Con ixo podrás apreziar cómo o reino va creixer con cadagún d’os suyos reis.

A formazión d’o reino d’Aragón ye compleixa. Tiene como punto de partida o reparto territorial que dixó en o suyo testamento o rei de Pamplona Sancho III O Mayor entre toz os suyos fillos.

García rezibió o reino de Pamplona. A Fernando le legó o condau de Castiella, a Remiro lo d’Aragón y a o menor, Gonzalo, os de Sobrarbe y Ribagorza.

Con o tiempo, Remiro conseguió fer-se con os territorios d’os suyos chirmans Gonzalo y García, y estió coronau rei d’Aragón y Pamplona. Dezaga d’a suya muerte en Graus en a suya luita contra o rei d’a taifa de Zaragoza, ixe titol pasó a o suyo fillo Sancho Remírez.

A iste le suzedió Pietro I d’Aragón, cuals fillos feneixioron a temprana edat, por o que en morir estió suzediu por o suyo chirmán Alifonso I.

En busca d’un ereu

Leye o siguién testo y siñala as causas de l’alianza entre Castiella y Aragón a traviés d’iste matrimonio y d’o suyo posterior fracaso. Responde tamién a las siguiens preguntas: S’unioron a la fin as dos coronas?, cuán lo fazioron?, quí estioron os reis que l’adubioron?

Alifonso I alcanza o trono con 31 años y no tiene ni muller ni deszendenzia. Pero a dinastía eba d’asegurar a suya continuidat. Por ixe motivo alcuerda con cuantos nobles de Castiella a suya voda con a reina Urraca, suzesora d’o defunto Alifonso VI. Ella yera vidua de Raimundo de Borgoña con o cual eba teniu dos fillos, Sancha y Alfonso. L’alianza con Castiella suponeba ta o Batallero tener un rival menos en as suyas conquiestas peninsulars contra os musulmans. Y, a largo plazo, a posible unión d’os dos reinos en manos d’os suyos ereus.

En os capitols matrimonials que Urraca y Alifonso I siñoron en aviento de 1109 o rei aragonés zedió a la suya muller castiellos, plazas fuertes y dominios que le perteneixeban, de conchunta con a dependenzia y fidelidat d’os ombres a qui eba conzediu bella “onor”. Por a suya parte, Urraca zedeba a o suyo esposo tota a tierra, poblada u desierta que eba perteneixiu a Alfonso VI, de conchunta con a fidelidat de cuantos poseyeban tenenzias en o suyo nombre. La uno y l’atro alcordoron que si teneban bel fillo en o matrimonio, o conchugue sobrevivién y luego o fillo d’os dos eredaría o conchunto d’o que perteneixeba a os dos. Y si no i ese fillos propios, o de Urraca con Raimundo de Borgoña sería l’ereu.

Ixas capitulazions creoron malestar entre cualques nobles castellano-leoneses, que malfioron de l’aragonés y querioron meter ya en o trono a o fillo de Urraca, sin asperar a plegada de nuevos deszendiens.

Entre os años en que estió casau con Urraca, Alifonso I adotó o títol que eba levau o suyo suegro: “Emperador d’Hispania” y se veyió obligau a combatir en numerosos frontinazos por o control d’os territorios castellans. Finalmén, presionau y canso d’un matrimonio difizil y sin fillos, repuyó a la suya muller y o papa Pascual II conzedió l’anulazión en 1114.

Guerras, nobles y caballers

As Cruzatas
En primeras de 1118, se reunió en Tolosa un conzilio que aprebó os benefizios espirituals propios d’una Cruzata ta una magna espedizión ta Zaragoza, grazias a lo cual numerosos nobles d’o sur de Franzia, veteranos d’a primera Cruzata, se reagruporon baixo o mando d’Alifonso I d’Aragón ta iniziar, o 22 de mayo, l’asedio definitivo d’a capital de l’Ebro.

¿Sabes en qué consistioron as Cruzatas? Cuán tenió puesto a primera y con qué resultau? En iste video podrás obtener informazión sobre o tema.

Dimpués de cualques escaramuzias y, sobre tot, d’un asedio que s’alongó dica aviento de 1118, Zaragoza se rendió y o rei podió dentrar en l’Alchafaría o día 18 y en a ziudat en a chornada siguién.

Alifonso I alcordó con os notables musulmans redotaus que qui lo deseyasen podeban partir con toz os suyos bienes, y que qui preferisen permaneixer en a ziudat lo ferían baixo a protezión real. Istos zaguers podeban vender as suyas propiedaz y quedar-se con l’obteniu pero eban d’albandonar o rezinto urbano ta conzentrar-se en un barrio extramuros, an se les permitiría conservar a suya relichión y os suyos costumbres.

Mira en o Google Maps dó ye a carrera d’a Morería en Zaragoza. Mira tamién a carrera Azoque. Son prosimas? De dó puede promanar a parola Azoque? Sabes cómo se diz o mercau en as ziudaz islamicas? Ixa zona de Zaragoza, se trobaba dentro u difuera d’as murallas medievals d’a ziudat?

Sabes dica cuán i abió comunidaz musulmanas vivindo en Aragón? Conoixes o nombre de bella localidat aragonesa que faiga referenzia a la suya primitiva poblazión de cultura musulmana?

Con a gran metropoli zaragozana caye tot un extenso territorio que permite a os cristians abanzar ta lo ueste y o sur, prenendo importans ziudaz como Tudela, Tarazona, Borxa, Epila, Calatayud, Alhama, Ariza u Daroca, amás de repoblar Soria.

Os almoravides chuntoron un gran exerzito ta frenar ixe abanz, pero estioron redotaus en a zelebre batalla de Cutanda.

Localiza en internet bel mapa con as conquiestas d’Alifonso I o Batallero. Varió muito a estensión d’Aragón dinantes y dimpués d’o suyo reinau? L’Aragón autual ye muito mayor que o que dixó a la suya muerte o rei Alifonso?

testamento d’Alifonso I

Alifonso I feneixió en 1134. Estió feriu cuan sitiaba a ziudat uescana de Fraga y murió unas semanas dimpués en a localidat de Poleñino, sin aber-se puesto recuperar. A suya desposizión estió a siguién:

Para dimpués d’a mía muerte dixo por ereu y suzesor de yo a la Sepultura d’o Siñor que ye en Jerusalén, y a los cuals veilan en a suya costodia y sirven allí a Dios; a lo Espital d’os Pobres de Jerusalén; y a lo Templo de Salomón, con os caballers que allí veilan ta esfensa d’a Cristiandat. A istos tres conzedo o mío reino y señorío que tiengo en tota a tierra d’o mío reino y o prenzipau y churisdizión que tiengo sobre toz os ombres d’a mía tierra, tanto cleigos como laicos, bispes, abaz, canonches, monches, nobles, caballers, burgueses, rusticos, mercaders, ombres, mullers, chicoz, grans, ricos y pobres, chodigos y sarrazens, con as mesmas leis y costumbres que o mío pai, o mío chirmán y yo mesmo teniemos dica agora y emos de tener. Adibo tamién a la milizia d’o Templo o mío caballo y totas as mías armas y, si Dios me dase Tortosa, tota integra sía d’o Espital de Jerusalén.

Leye o desposizión d’Alifonso I y di qué te clama más l’atenzión. Como veyes, sin deszendenzia, dixó o reino en mans d’as ordens relichiosas d’o Espital de San Juan de Jerusalén, d’o Santo Sepulcro y d’o Temple. Mira informazión en internet sobre ixas ordens militars y siñala cuán surtioron, quí las creoron y cuánto pervivioron.

Esplica tamién cómo se soluzionó finalmén o problema suzesorio en o reino d’Aragón dezaga d’a muerte d’Alifonso I.

Aragoneses ilustres, ilustrados e iluminados

Descarga dende iste enlaz o PDF d’a publicazión Aragoneses ilustres, ilustrados e iluminados, de Antón Castro y José Luis Cano, editada por o Gobierno de Aragón en 1993.

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Departamento de Educación, Cultura y Deporte

Parque Empresarial Dinamiza (Recinto Expo)
Avenida de Ranillas, 5D - 2ª planta
50018 Zaragoza
Tfno: 976 71 54 65

Colabora: